در این بخش پیامک های دریافتی توسط شماره خطوط اختصاصی خود را مدیریت خواهید کرد. که خود چند صفحه زیرمجموعه دارد:

تعداد امتیازدهندگان: 2024
مسیر کوتاه: rangine.ir/node/1222