در سرویس های ارزش افزوده شما می توانید به کسب درآمد از طریق ارسال تبلیغات و انتشار آهنگ انتظار بپردازید. در این سرویس ها هزینه ارسال پیامک از مخاطب شما کسر خواهد شد.

تعداد امتیازدهندگان: 2409
مسیر کوتاه: rangine.ir/node/1243