بخش امکانات پیشرفته بیشتر با دریافت پیامک سر و کار دارد. هنگامی که پیامکی به یکی از خطوط اختصاصی پنل پیامک شما ارسال می شود. سامانه می تواند بر اساس متن دریافتی تحلیلی انجام داده و عکس العملی بر اساس آنچه شما در بخش امکانات پیشرفته تنظیم کرده اید انجام دهد.

امکانات پیشرفته سامانه پیامک رنگینه در برخی پنل های سامانه فعال می باشد . برای مشاهده امکانات پنل ها به صفحه تعرفه و امکانات پنل ها مراجعه کنید.

راهنمایی در مورد امکانات پیشرفته را در صفحات زیر مشاهده کنید:

تعداد امتیازدهندگان: 2521
مسیر کوتاه: rangine.ir/node/1226