از دفترچه تلفن در سامانه پیامک برای درج فهرستی از شماره ها و اطلاعات مخاطبین و مشتریان شما، جهت استفاده به عنوان گیرنده پیامک در بخش های مختلف سامانه پیامک رنگینه استفاده می شود.

تعداد امتیازدهندگان: 2244
مسیر کوتاه: rangine.ir/node/1223