در بخش عملیات حساب پنل پیامک گزینه های زیر وجود دارد که به امور مالی، تعرفه ها و خرید خط مربوط می شود:

تعداد امتیازدهندگان: 969
مسیر کوتاه: rangine.ir/node/1241