بخش مدیریت و تنظیمات پنل پیامک شامل صفحاتی هست که کاربر پنل پیامک می تواند تنظیماتی را در مورد بخش های مختلف پنل پیامک اعمال کند.

هر نوع پنل ممکن است به صفحات کمتر یا بیشتری از گزینه های زیر دسترسی داشته باشد:

تعداد امتیازدهندگان: 2376
مسیر کوتاه: rangine.ir/node/1239