رویداد ( ) focus در jQuery :

رویداد focus زمانی اتفاق می افتد که کنترل یا عنصر مورد نظر فوکوس برنامه را به دست آورد . یک کنترل یاعنصر زمانی که انتخاب شده و یا به واسطه فشردن متوالی کلید Tab ، مرورگر بر روی آن متمرکز می شود ، فوکوس برنامه را در اختیار می گیرد . می توان کدهایی طراحی کرد که مثلا رنگ پس زمینه یک کادر دریافت متن در هنگام در اختیار گرفتن فوکوس تغییر نماید .
شکل کلی استفاده از این متد به شرح زیر است :

Syntax $ ( " selector " ).focus ( function ( ) { ... some code ... } ;

توضیح هر یک از موارد syntax :

syntax توضیح
توضیح Parameter
selector کنترل یا عنصری است که فوکوس برنامه را به دست می آورد . selector
این تابع کد دستوری است که می خواهیم در هنگام رخ دادن رویداد ، انجام شود . function ( )

Example $ ( " :input " ).foucs ( function ( ) { ... some code } ;

در چند مثال سعی می کنیم تا استفاده از رویداد focus را در عمل به شما نمایش دهیم .
مثال : در مثال دو کادر دریافت متن داریم . کدی طراحی کرده ایم ، که در هنگام انتخاب هر کدام از کادرهای متن و انتقال فوکوس برنامه به آن رنگ پس زمینه آن عوض می شود . برای مشاهده خروجی کادر های متن را انتخاب کرده و یا با زدن پشت سر هم کلید Tab ، فوکوس برنامه را به آنها انتقال دهید :

Example
< html >
  < head >
    < script type="text/javascript" src="jquery.js" > < /script >
    < script type="text/javascript" >

      $ (document). ready ( function( ) {
        $ (" :input ") . click ( function( ){
          $ ( this ) . css( " background-color " , " Gray " );
          });
        });
    </script>

  </head>
<body>
     < input type="text" id="Text1" size="10" />
     < input type="text" id="Text2" size="10" />

</body>
</html>
کد

 

تعداد امتیازدهندگان: 6581
مسیر کوتاه: rangine.ir/node/102