براي تبديل يک عددانگليسي به فارسي توابع مختلفي يافت مي‌شود. يکي از اين توابع را در زير مي‌بينيد. در اين تابع که براي اعداد با اعشار و با علامت هزارگان نيز مي‌توان استفاده نمود در يک حلقه که به تعداد رقم‌هاي عدد تکرار مي‌شود به جاي هر عدد انگليسي معادل آن را از کاراکتر فارسي انتخاب و يک متغير جديد ايجاد کرده و به جاي آن عدد اصلي جايگزين مي‌کند.

جديد: با تغيير مختصر در انتهاي تابع ديگر لازم نيست تنها عدد انگليسي به اين تابع ارسال شود بلکه مي‌توان يک عبارت را که شامل حرف و عدد است به اين تابع ارسال کرد و نتيجه آن اين مي‌شود که تنها اعداد به نگارش فارسي تبديل مي‌شوند.

نحوه استفاده از اين تابع:

<script>

var english= "123456";

var farsi= Enum_To_Pnum(test);

alert(farsi);

</script>

و اما کد تابع که بايد در يک فايل js يا بين تگ <script> قرار گيرد:

function Enum_To_Pnum(en) {
    var pn = "";
    for ( var i=0; i < en.length; i++) {
        switch(en.charAt(i)) {
            case "0":
                pn = pn + "۰";
                break;
            case "1":
                pn = pn + "۱";
                break;
            case "2":
                pn = pn + "۲";
                break;
            case "3":
                pn = pn + "۳";
                break;
            case "4":
                pn = pn + "۴";
                break;
            case "5":
                pn = pn + "۵";
                break;
            case "6":
                pn = pn + "۶";
                break;
            case "7":
                pn = pn + "۷";
                break;
            case "8":
                pn = pn + "۸";
                break;
            case "9":
                pn = pn + "۹";
                break;                        
            case ",":
                pn = pn + "٫";
                break;                
            case ".":
                pn = pn + "/";
                break;
            default:
                pn = pn + en.charAt(i);
                break;
                                
        }
    }
    return pn;
}
 

منبع کد اوليه

تعداد امتیازدهندگان: 12517
مسیر کوتاه: rangine.ir/node/1098