رویداد ( ) blur در jQuery :

رویداد blur در jQuery زمانی اتفاق می افتد که کنترل یا عنصر مورد نظر فوکوس * برنامه را از دست می دهد . می تولنید کدها و توابع مورد نظر خود را طوری طراحی کنید که در هنگام رخ دادن این رویداد ، اجرا شوند .
* توضيح فوکوس ( focus ) : در هر لحظه کنترلی که در يک صفحه يا فرم ، انتخاب شده است و به دور آن کادر قرار گرفته به اصطلاح فوکوس برنامه را در اختيار دارد . کنترلی که انتخاب شود ، فوکوس را به دست آورده و کنترلی که از انتخاب خارج شود ، فوکوس را از دست می دهد .
شکل کلی استفاده از این متد به شرح زیر است :

Syntax $ ( " selector " ).focus ( function ( ) { ... some code ... } ;

توضیح هر یک از موارد syntax :

syntax توضیح
توضیح Parameter
selector عنصر مورد نظری است که فوکوس برنامه را از دست می دهد . مثل یک کادر ورود متن که پس از پرکردن آن توسط کاربر و کلیک بر روی چیزی دیگر ، فوکوس را از دست می دهد . selector
این تابع کد دستوری است که می خواهیم در هنگام رخ دادن رویداد ، انجام شود . function ( )

Example $ ( " :input " ).focus ( function ( ) { ... some code } ;

مثال : در مثال زیر روش استفاده از رویداد blur را نمایش داده ایم . در این مثال یک کادر متن داریم که کاربر باید نام خود را در آن وارد کند . پس از اینکه نام خود را در کادر وارد کرده و بر روی چیز دیگری کلیک نمایید ، کنترل کادر متن فوکوس را از دست داده و تابعی اجرا می شود که رنگ پس زمیننه آن را به خاکستری تبدیل می کند :

Example
< html >
  < head >
    < script type="text/javascript" src="jquery.js" > < /script >
    < script type="text/javascript" >

      $ (document). ready ( function( ) {
        $ (" # Txt1 ") . blur ( function( ){
          $ ( " # Txt1 " ) . css( " background-color " , " Gray " );
          });
        });
    </script>

  </head>
<body>
    Enter Your Name :   < input id="Txt1" type="text" />
</body>
</html>
کد

 

تعداد امتیازدهندگان: 6614
مسیر کوتاه: rangine.ir/node/100