رویداد ( ) change در jQuery :

رویداد change زمانی اتفاق می افتد که در کنترل یا عنصر مورد نظر تغییری ایجاد می شود . این رویداد معمولا برای کنترل هایی مثل کادر متن ، گزینه های انتخاب و یا منوهای کرکره ایی که محتویات یا حالات آنها قابل تغییر هستند ، به کار می رود .
زمانی که شما متن یک کنترل متن را تغییر داده و یا گزینه یک کادر انتخابی را عوض می کنید ، رویداد change اتفاق می افتد . شکل کلی استفاده از این متد به شرح زیر است :

Syntax $ ( " selector " ).change ( function ( ) { ... some code ... } ;

توضیح هر یک از موارد syntax :

syntax توضیح
توضیح Parameter
selector کنترلی است که کاربر آن را تغییر می دهد . selector
این تابع کد دستوری است که می خواهیم در هنگام رخ دادن رویداد ، انجام شود . function ( )

Example $ ( " :input " ).change ( function ( ) { ... some code } ;

در چند مثال سعی می کنیم تا کاربرد این رویداد را در عمل نمایش دهیم .
مثال 1: در مثال اول یک کنترل کادر متن قرار داده ایم که کاربر باید نام خود را در آن وارد کند . در صورت وارد کردن متنی در این کادر و تغییر محتویات آن ، رویداد chnage کنترل رخ داده و کدی را اجرا می کند . این کد رنگ پس زمینه کنترل را به خاکستری تبدیل می کند :

Example
< html >
  < head >
    < script type="text/javascript" src="jquery.js" > < /script >
    < script type="text/javascript" >

      $ (document). ready ( function( ) {
        $ (" # Txt1 ") . change ( function( ){
          $ ( " # Txt1 " ) . css( " background-color " , " Gray " );
          });
        });
    </script>

  </head>
<body>
    Enter Your Name :   < input id="Txt1" type="text" />
</body>
</html>
کد

 

تعداد امتیازدهندگان: 4991
مسیر کوتاه: rangine.ir/node/101