در اين بخش دستورات دروپال که در سايت توضيح داده شده ليست شده است.

تعداد امتیازدهندگان: 1000
مسیر کوتاه: rangine.ir/node/1077