در اين بخش توضيح برخي فايل‌هاي مهم دروپال درج خواهد شد.

Rated 5 / 5 based on 5 reviews.