در اين قسمت ليست کامل تگ هاي HTML که در بخش آموزش HTML ، توضيحات مربوط به آنها ارائه شده است قرار دارد .

  

رديف نام تگ توضيح مختصر
1 < a > براي ايجاد يک لنگر (پیوند) به کار مي رود .
2 < abbr > براي ايجاد يک مخفف براي يک عبارت بزرگتر به کار مي رود .
3 < acronym > براي ايجاد يک مخفف براي يک عبارت بزرگتر به کار مي رود .
4 < address > براي نوشتن يک آدرس در متن به کار مي رود .
5 < area > مشخص کننده يک ناحيه در نقشه هاي تصويري است .
6 < b > براي توپر کردن نوشته ( Bold ) به کار مي رود .
7 < base > براي تعيين خواص پايه در يک صفحه به کار مي رود .
8 < bdo > قلم نوشته را به صورت نوشته هاي محيط هاي کدنويسي کامپيوتر در مي آورد .
9 < big > باعث بزرگتر نمايش داده شدن نوشته در يک متن مي شود .
10 < blockquote> براي ايجاد يک نقل قول به کار مي رود .
11 < body > بدنه اصلي محتويات صفحه وب را تشکيل مي دهد .
12 < br > براي ايجاد يک خط جديد به کار مي رود .
13 < button > براي ايجاد دکمه هاي وب به کار مي رود .
14 < caption > براي تعيين عنوان يک جدول به کار مي رود .
15 < cite > باعث نمايش کج نوشته به کار مي رود .
16 < code > براي نمايش متن همانند محيط هاي برنامه نويسي به کار مي رود .
17 < col > براي دسته بندي گروهي از ستون هاي يک جدول به کار مي رود .
18 < colgroup > براي دسته بندي گروهي از ستون هاي يک جدول به کار مي رود .
19 < dd > براي ايجاد ليست هاي معني به کار مي رود .
20 < del > براي نمايش متن حذف شده درصفحه به کار مي رود .
21 < div > براي تقسيم فضا در صفحات وب به کار مي رود .
22 < dl > براي ايجاد ليست هاي معني به کار مي رود .
23 < dt > براي ايجاد ليست هاي معني به کار مي رود .
24 < em > براي نمايش نوشته به صورت کج به کار مي رود .
25 < fieldset > براي ايجاد يک کادر به دور محتويات خود به کار مي رود .
26 < form > براي ايجاد يک فرم در صفحه به کار مي رود .
27 < h1 > تا < h6 > براي ايجاد انواع تيترها در نوشته به کار مي رود .
28 < head > در برگيرنه اطلاعات کلي درباره سند وب است .
29 < hr > براي ايجاد يک خط در عرض صفحه به کار مي رود .
30 < html > محدوده اصلي کد HTML يک صفحه را تعيين مي کند .
31 < i > براي نمايش نوشته به صورت کج به کار مي رود .
32 < img > براي قرار دادن تصوير در صفحه به کار مي رود .
33 < input > براي ساختن انواع کتنرل هاي HTML به کار مي رود .
34 < ins > براي مشخص کردن متن هاي جديد وارد شده در يک صفحه به کار مي رود .
35 < kbd > براي نمايش متن همانند محيط هاي برنامه نويسي به کار مي رود .
36 < label > براي ايجاد يک عنوان ( نماد متني ) در صفحه به کار مي رود .
37 < legend > براي ايجاد عنوان يک کادر fieldset به کار مي رود .
38 < li > براي تعريف يک آيتم در ليست به کار مي رود .
39 < link > براي برقراري ارتباط بين صفحه با يک فايل خارجي به کار مي رود .
40 < map > براي ايجاد يک نقشه تصويري به کار مي رود .
41 < meta > در بر گيرنده اطلاعات کلي درباره محتويات يک صفحه جهت استفاده موتورهاي جستجو است .
42 < noscript > براي تعيين جايگزين يک اسکريپت در يک صفحه به کار مي رود .
43 < object > براي پيوند يک شي خارجي با صفحه به کار مي رود .
44 < ol > براي ايجاد ليست هاي ترتيبي به کار مي رود .
45 < optgroup > براي دسته بندي گزينه هاي يک ليست به کار مي رود .
46 < option > براي ايجاد يک ليست در صفحه به کار مي رود .
47 < p > براي ايجاد يک پاراگراف در صفحه به کار مي رود .
48 < param > براي تعيين تنظيمات زمان اجراي يک شي خارجي در صفحه به کار مي رود .
49 < pre > براي نمايش متن به همان صورت اوليه به کار مي رود .
50 < q > براي ايجاد يک نقل قول به کار مي رود .
51 < samp > براي نمايش متن همانند محيط هاي برنامه نويسي به کار مي رود .
52 < script > براي تعيين يک اسکريپت در صفحه به کار مي رود .
53 < select > براي ايجاد يک ليست باز شو به کار مي رود .
54 < small > براي نمايش متن به صورت کوچکتر به کار مي رود .
55 < span > براي تقسيم متن به کار مي رود .
56 < strong > براي نمايش درشتر متن به کار مي رود .
57 < style > براي قالب بندي تگ هاي HTML و صفحات به کار مي رود .
58 < sub > براي ايجاد يک زير نويس به کار مي رود .
59 < sup > براي ايجاد يک انديس به کار مي رود .
60 < table > براي ايجاد جداول به کار مي رود .
61 < tbody > شامل محتويات و بدنه اصلي يک جدول مي شود .
62 < td > براي ايجاد يک خانه جدول به کار مي رود .
63 < textarea > براي ايجاد يک کادر متن به کار مي رود .
64 < tfoot > براي تعيين عنوان انتهاي يک جدول به کار مي رود .
65 < th > براي ايجاد يک سر عنوان براي جدول به کار مي رود .
66 < thead > براي ايجاد يک سر عنوان براي جدول به کار مي رود .
67 < title > براي ايجاد متن tooltip درباره عناصر به کار مي رود .
68 < tr > براي ايجاد يک سطر جدول به کار مي رود .
69 < tt > باعث نمايش متن به صورت نوشته هاي تلگراف به کار مي رود .
70 < u > براي خط زيردار کردن نوشته به کار مي رود .
71 < ul > براي ايجاد ليست هاي نشانه اي به کار مي رود .
72 < var > براي نمايش متن همانند محيط هاي برنامه نويسي به کار مي رود .
73 < !-- ... -- > براي ارائه توضيحات دلخواه در صفحه HTML به کار مي رود .
74 < !DOCTYPE > نوع و نسخه زبان برنامه نويسي مورد استفاده در صفحه وب را مشخص مي کند .

 

تعداد امتیازدهندگان: 6320