جهت حرکت پس از کلیک در کادر فوق از کلید های w,a,s,d  و page down , page up استفاده نمایید

Rated 5 / 5 based on 5 reviews.