جهت چرخش جعبه روی آن کلیک کرده و توسط کلید های up,down,right,left آن را بچرخانید

Rated 5 / 5 based on 5 reviews.