از تاريخ 24 ديماه 1393تعرفه اپراتور 50002 و 50005 به میزان 4 درصد کاهش یافت. بر این اساس تعرفه تمامی پیش شماره های 5000 یکسان گردید. ضمناً با توجه به عدم استقبال از اپراتور 3000 ، تعرفه این اپراتور افزایش یافته است و امید است بتوانیم با افزایش ترافیک ، مجدداً تعرفه را کاهش دهیم.

Rated 5 / 5 based on 5 reviews.