در این بخش پیامک های دریافتی توسط شماره خطوط اختصاصی خود را مدیریت خواهید کرد. که خود چند صفحه زیرمجموعه دارد:

شما 1 امتیاز داده اید. تعداد امتیازدهندگان: 59
مسیر کوتاه: rangine.ir/node/1222