در بخش پیام های پیش فرض می توانید متن هایی را از قبل ایجاد کنید تا هنگام ارسال پیامک به راحتی از آنها استفاده کنید.

شما 4 امتیاز داده اید. تعداد امتیازدهندگان: 54
مسیر کوتاه: rangine.ir/node/1242